Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1 Definicje
 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenia:
  a) Usługodawca – Kokoszanel sp. z o.o. z siedzibą w Kotulinie, ul. Kolejowa 6, 44-180 zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000629103, NIP: 9691619556, kontakt@wypozyczalniakostiumow.com, świadcząca Usługi za pośrednictwem Serwisu;
  b) Użytkownik – usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, który korzysta z Usług udostępnianych lub oferowanych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę;
  c) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.kokoszanel.party,
  d) Usługi – wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  e) Reklamodawca – podmiot trzeci oferujący swoje usługi lub produkty za pośrednictwem Serwisu,
  f) Regulamin – niniejszy dokument, który jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Regulamin jest bezpłatnie dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie;
  g) e-mail – adres poczty elektronicznej;
  h) Strony – Usługodawca i Użytkownik.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Zasady ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies wykorzystywanych w Serwisie określa zamieszczona w Serwisie Polityka prywatności.
 4. Usługodawca świadczy Usługi najmu strojów w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeżeli zostanie ona złożona Użytkownikowi i przez niego zaakceptowana w formie odrębnej umowy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu, w tym działań powodujących rozchwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 6. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
 7. Użytkownikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadająca obywatelstwo polskie lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym działająca w imieniu osoby prawnej.
 8. Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką prywatności i wykorzystania plików cookies oraz notą prawną regulują zasady korzystania z Serwisu. Dokumentacja ta jest udostępniona na stronach Serwisu w taki sposób, iż może być w każdym czasie odtworzona, pozyskana oraz przechowywana przez Użytkownika w zwykłym toku czynności za pomocą używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 9. Wypełniając jakiekolwiek formularze kontaktowe oraz we wszelkich innych kontaktach z Usługodawcą, w tym podczas rozmów telefonicznych z contact center Usługodawcy, Użytkownik zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe, kompletne, aktualne dane dotyczące jego osoby, a nie osób trzecich. W razie pociągnięcia Usługodawcy do odpowiedzialności w razie podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub wyrządzeniu Usługodawcy szkody z tego tytułu, Użytkownik zobowiązuje się wyrównać poniesioną szkodę, a także zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności i wstąpić do odpowiedniego postępowania jako strona lub interwenient uboczny oraz zwróci Usługodawcy koszty poniesione przez niego w związku z pociągnięciem go do odpowiedzialności na wskazanej podstawie.
 • 3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług


Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę:
a. możliwość przeglądania i zapoznawania się z opisem strojów, strojów karnawałowych, ubrań i innych przedmiotów przeznaczonych na wynajem znajdujących się w ofercie Usługodawcy,
b. możliwość rezerwacji strojów znajdujących się w ofercie Usługodawcy lub dokonania najmu strojów na odległość, za wysyłką kurierską.
c. bezpłatny newsletter wysyłany przez Usługodawcę poprzez system mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

 

 • 4 Warunki zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług
 1. Informacje zamieszczone w Serwisie w przedmiocie usług, o których mowa w § 3 a) i c) nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt a) następuje poprzez wskazanie pożądanych wartości dla dostępnych kryteriów porównania oraz wybór przez Użytkownika podstrony Serwisu dedykowanej konkretnemu modelowi stroju. Zdjęcia i opisy określonych strojów mają w głównej mierze charakter poglądowy.
 3. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt b) i zarezerwowanie określonych strojów na cele najmu lub zawarcie umowy najmu na odległość następuje na podstawie złożonego przez Użytkownika oświadczenia woli i potwierdzenia dostępności stroju przez Usługodawcę. Oświadczenie Użytkownika może być wyrażone poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, wykonanie telefonu pod numery telefonów wskazane na stronach Serwisu, wysłanie zapytania ofertowego na adres Usługodawcy lub wyrażenie chęci zarezerwowania strojów prezentowanych w Serwisie w inny sposób, w sposób wyraźny lub domniemany i potwierdzenie faktu zarezerwowania danego stroju przez Usługodawcę drogą telefoniczną lub e-mailową. Działanie takie stanowi przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy o świadczenie usług w przedmiocie krótkoterminowego najmu strojów regulowanego odrębną umową albo zawarcie umowy krótkoterminowego najmu strojów i o ile treść odpowiedniej klauzuli zgody nie stanowi inaczej lub Użytkownik nie postanowił inaczej: (1) wyrażenie zgody na skontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z wyrażeniem zainteresowania Usługami, (2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych użytkownika w celach marketingowych oraz (3) w razie podania adresu e-mail: przesyłania informacji dotyczącej produktu lub usługi powiązanego z danym zapytaniem Klienta. Treść, warunki zawarcia, zasady płatności, wysokość czynszu najmu, przedmiot umowy i długość trwania umowy najmu strojów oraz warunki, odpłatność i termin dostawy strojów reguluje odrębna umowa. Usługodawca może zastrzec, że warunkiem dokonania rezerwacji strojów lub zawarcia umowy będzie dokonanie wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia zwrotu przedmiotu najmu na wskazany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego. Wysokość kaucji ustala każdorazowo Usługodawca. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad. W razie zawarcia umowy najmu, usługodawca przekaże Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
 4. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 pkt c) następuje na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowo – handlowym drogą elektroniczną, na podany adres e-mail Użytkownika. Newsletter wysyłany na tej podstawie będzie dotyczył tematyki odpowiedniej do treści dyspozycji Użytkownika i wyrażonej przez niego zgody.
 5. Po przyjęciu propozycji zawarcia umowy, Usługodawca może, lecz nie musi skontaktować się z Użytkownikiem drogą e–mailową lub telefoniczną w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do zawarcia lub świadczenia umowy oraz przedstawić ofertę zawarcia umowy.
 6. Zarówno drogą e-mailową, jak również podczas rozmowy z contact center, Usługodawca może zapytać Użytkownika o dodatkowe informacje i dane potrzebne do przedstawienia oferty, jak również zawarcia odpowiedniej umowy o świadczenie usług lub dostawę produktów, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, wiek, PESEL, numer dowodu osobistego, informacje dodatkowe związane funkcjonalnie z oferowaną usługą.
 7. Jakakolwiek oferta złożona przez Usługodawcę wiąże Użytkownika przez 30 dni od chwili dojścia do niego oferty na wskazany adres e-mailowy lub przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, chyba że Usługodawca wskaże inaczej. Przed upływem tego okresu, nie więcej niż 6 razy, Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem w celu uzyskania odpowiedzi czy Użytkownik ofertę przyjął czy też ją odrzucił. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy następuje poprzez wyrażenie przez Użytkownika zgody o treści wskazanej przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług opisanych w § 3 najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia wyrażenia zainteresowania usługami oferowanymi w Serwisie.
 9. Wszelkie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika przez Usługodawcę mogą być w każdym czasie odwołane poprzez złożenie oświadczenia Usługodawcy.
 10. Świadczenie usług oraz zawarcie umowy następuje w języku polskim.
 • Rezygnacja ze świadczenia Usług
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług określonych w § 3 pkt a) poprzez opuszczenie Serwisu.
 2. Rezygnacja z usług określonych w 3 pkt b) odbywa się na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z Użytkownikiem. W razie gdy umowa ta jest umową najmu strojów zawartą na odległość w której określono dzień lub okres świadczenia usługi, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, chyba, że umowa stanowi inaczej. W takim razie klient może odstąpić od umowy w terminie 14 kalendarzowych od dni od daty zawarcia umowy.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usług określonych w § 3 pkt c) oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowo – handlowym bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adreskontakt@wypozyczalniakostiumow.com lub wypisanie się z newslettera poprzez opcję usunięcia swojego adresu e-mail z listy subskrybentów newslettera.
 4. Rezygnacja, o które mowa powyżej jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, o których mowa w 3 pkt c).
 • 6 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 1. Celem korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  połączenie z siecią Internet,
  b. przeglądarka internetowa, w tym Internet Explorer w wersji co najmniej 9.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Google Chrome,
  c. posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej,
  d. włączona obsługa Cookies i Java Script.
  2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
 • 7 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach związanych z Usługami:
  w formie pisemnej, przesłane na adres Usługodawcy wskazany w definicji Usługodawcy,
  b. drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@wypozyczalniakostiumow.com
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu, a w przypadku osób prawnych: nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w reklamacji. W sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 60 dni po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Użytkownika.
  4. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu wykonywanie usług w sposób uzgodniony przez Strony.
 2. Usługobiorca ma prawo skorzystania z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.
 • 8 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność informacji prezentowanych w ramach Serwisu, w tym za aktualność, kompletność i dokładność informacji, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie niewiążącą informację handlową.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do Usług z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikowanie wiadomości otrzymywanych w ramach newslettera lub innych informacji handlowych zamówionych przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług jako spam przez klienta poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 • 9 Własność intelektualna
 1. Usługodawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem świadczenia na rzecz Użytkownika udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa ochrony własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2016 r.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Strony zobowiązują się do powstrzymywania od wysyłania do siebie treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie za informacją podaną z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem przyczyny zmiany. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie z dniem określonym w informacji o zmianie, a w braku takiej wzmianki: w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 6. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1422), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

Polityka Prywatności

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności
  Dbałość o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.kokoszanel.party („Serwisu”) ma dla nas istotne znaczenie. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
  a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
  b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  c) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Kokoszanel sp. z o.o. z siedzibą w Kotulinie, ul. Kolejowa 6, 44-180 zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000629103, NIP: 9691619556, kontakt@wypozyczalniakostiumow.com, świadcząca Usługi za pośrednictwem Serwisu;`
  3. Polityka prywatności określa m.in.:
  d) zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu,
  e) możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
  f) sposoby wykorzystania tych danych,
  g) politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.
  II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku
  1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego albo innego rodzaju interakcja z Serwisem, np. dodanie komentarza pod wpisami zamieszczonymi w ramach bloga. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Kokoszanel kontaktu z użytkownikiem drogą telefoniczną lub w celach handlowych i marketingowych.
  3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres kontakt@wypozyczalniakostiumow.com albo listownie, pod adresem: podanym w punkcie I.
  4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
  III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania
  1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
  3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
  4. Kokoszanel zbiera dane podane przez użytkownika w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia, produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych), usług w zakresie dostaw mediów (prąd, gaz, woda, multimedia). W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  a) weryfikacji tożsamości użytkownika, w tym w drodze rozmowy telefonicznej,
  b) przedstawienia oferty określonego produktu lub usługi,
  c) nawiązanie kontaktu z użytkownikiem
  d) rozpatrzenia reklamacji,
  e) zawarcia z użytkownikiem umowy na świadczenie odpowiednich usług lub dostawę produktów na zasadach opisanych w regulaminie,
  f) działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku,
  g) wysyłanie newslettera bądź wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
  h) tworzenia baz danych użytkowników,
  i) ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Serwisu,
  j) w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
  5. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika. Ponadto dane pozyskane z formularzy mogą być udostępnione podmiotom trzecim, o ile użytkownik wyraża na to zgodę. Dane tego typu przekazywane są współpracującym z administratorem serwisu przedsiębiorcom branży finansowej wskazanym w treści zgody lub na stronach Serwisu.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
  7. Dane osobowe będą również mogły być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z usługodawcą.
  IV. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies
  1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
  2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
  a) dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (np. krój, rozmiar czcionki, godzina),
  b) statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości, np. Google Analytics, Brand24.pl
  c) reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np. Google AdWords, Google AdSense, reklamy z wykorzystaniem technologii marketingu afiliacyjnego,
  d) integracji z portalami społecznościowymi (Facebook, Google+, Twitter itp.), np. w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na artykuły prezentowane w sekcji /blog lub zalogowania do Serwisu za pomocą konta w serwisach społecznościowych oraz ułatwienia komunikacji z nami.
  4. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
  7. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z Kokoszanel w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  V. Środki ochrony danych osobowych
  Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez Kokoszanel z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci Kokoszanel), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.
  VI. Zmiany Polityki
  Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności”. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.
  VII. Kontakt z administratorem Serwisu
  Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: kontakt@wypozyczalniakostiumow.com

Nasze stroje wykonane są z najwyższej jakości materiałów, w szerokich paletach barw i wzorów. Pragniemy, aby każdy kostium był dla Was inspiracją i pobudzał wyobraźnię. Każdy szczegół tworzymy z myślą o Was i tak dobieramy nasz asortyment, aby każdy znalazł coś idealnego dla siebie. Wiemy, ze każda
osobowość i każdy charakter ma swoje potrzeby, więc bez względu na to, czy jesteś przebojowy, spokojny, ekscentryczny, buntowniczy, opanowany, dowcipny, nieśmiały czy jakikolwiek inny, jesteśmy pewni, że dostarczymy Ci tego, czego oczekujesz. Przekonaj się!

Wypożyczalnia strojów Kokoszanel jest czynna cały rok. Stacjonujemy w Gdańsku, ale wysyłamy stroje na zamówienie w każdy zakątek kraju. Ekspresowa wysyłka kurierem w 24h! Złóż zamówienie przez Internet lub zadzwoń!